Instagram

بزرگداشت خیام ، فیروزه درخشان علم و ادب ایران

ای دیده اگر کور نئی گور ببین
وین عالم پر فتنه و پر شور ببین

شاهان و سران و سروران زیر گلند
روهای چو مه در دهن مور ببین

رباعی شماره ۲۳
#حکیم_عمرخیام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عکسهای بیشتر…

بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی

ازاین پس نمیرم که من زنده‌ام
که تخم سخن من پراکنده‌ام
.
هرآن کس که دارد هُش و رای و دین
پس از مرگ برمن کند آفرین

سخن چون برابر شود با خرد
روان سراینده رامش برد

حکیم #ابوالقاسم_فردوسی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عکسهای بیشتر…