نسیم خنک

در برابر باران
شعرم، برایت چتری خواهد شد
در مقابل آفتاب
شعرم، برایت خنکای نسیمی خواهد شد
در سوز سرما
برایت آتشی خواهد شد
و در ژرفای شب
چراغ دستانت.
هر وقت که دیدی
چتر و خنکای نسیم ات نبود
هر وقت
آتش و چراغ ات نبود
بدان
که شعرهایم غروب کرده اند وُ
من نیز تا همیشه مُرده ام

#شیرکو_بیکس