به یاد آر

نه به خاطر آفتاب
نه به خاطر حماسه
به خاطر سایه‌ی بام کوچکش
به خاطر ترانه‌ای کوچک‌تر از دست‌های تو

نه به خاطر جنگل‌ها
نه به خاطر دریا
به خاطر یک برگ
به خاطر یک قطره
روشن‌تر از چشمهای تو

نه به خاطر دیوارها
به خاطر یک چپر
نه به خاطر همه انسانها
به خاطر نوزادِ دشمنش شاید

نه به خاطر دنیا
به خاطر خانه‌ی تو
به خاطر یقینِ کوچکت
که انسان، دنیایی ست

به خاطر آرزوی یک لحظه‌ی من که پیشِ تو باشم
به خاطر دستهای کوچکت در دستهای بزرگِ من
و لبهای بزرگ من بر گونه‌های بی گناه تو

ادامه شعر و تماشای کلیپ ..

بزرگداشت خیام ، فیروزه درخشان علم و ادب ایران

ای دیده اگر کور نئی گور ببین
وین عالم پر فتنه و پر شور ببین

شاهان و سران و سروران زیر گلند
روهای چو مه در دهن مور ببین

رباعی شماره ۲۳
#حکیم_عمرخیام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عکسهای بیشتر…

بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی

ازاین پس نمیرم که من زنده‌ام
که تخم سخن من پراکنده‌ام
.
هرآن کس که دارد هُش و رای و دین
پس از مرگ برمن کند آفرین

سخن چون برابر شود با خرد
روان سراینده رامش برد

حکیم #ابوالقاسم_فردوسی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عکسهای بیشتر…